پزشک فرانسوی در شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با توریست های خارجی در مکان های دیدنی شهر شیراز در آیتم کجو به کجو 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ تیر ۱۳۹۸