قهرمان مبتکر ژمیناستیک

خوشا شیراز

گفتگو با قهرمان مبتکر ژمیناستیک سعید رضا کیخا به همراه همسر و غرزند کوچک ایشان در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ تیر ۱۳۹۸