آسیب های شبکیه

سلامت باشید

گفتگو با جناب آقای دکتر آفرید فوق تخصص شبکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با آسیب های شبکیه 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۳ تیر ۱۳۹۸