الگو سازی پیشرفت

فضای مجازی

گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا صدرا استاد دانشگاه  در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب در ویژه برنامه گام دوم 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۸ تیر ۱۳۹۸