شورای شهر شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با جناب آقای  سیداحمدرضا دستغیب رئیس شورای شهر شیراز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۰ تیر ۱۳۹۸