از بلغارستان تا شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با توریست های بلغارستانی که به گردشگری در شیراز می پردازند 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۰ تیر ۱۳۹۸