مجازستان

خوشا شیراز

از انفجار سنگ بزرگ دروازه قرآن تا پویش صاحبخانه خوب
همه اتفاقات مجازی هفته اخیر در آیتم مجازستان خوشا شیراز
با ما همراه باشید ...

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۲ تیر ۱۳۹۸