گام دوم

گام دوم

گفتگو با آقای دکتر ابوذر یاسری استاد دانشگاه در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب و نقش جوانان در گام دوم انقلاب

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۲۵ تیر ۱۳۹۸