ای عاشقان

فارسی شو

اجرای ترانه ای عاشقان با صدای محمد رجایی در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۷ تیر ۱۳۹۸