باغ وحش شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با آقایان قهرمانی مدیران باغ وحش شیراز در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۹ تیر ۱۳۹۸