شهرداری شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با جناب آقای دکتر گرشاسبی رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۹ تیر ۱۳۹۸