کار آفرین حوزه سموم کشاورزی

فارسی شو

گفتگو با جناب آقای محمد مهدی آبشرشره کار آفرین جوان در حوزه تولید کود های شیمیایی و سم های کشاورزی در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۳۰ تیر ۱۳۹۸