ویترای روی چوب

کاشانه مهر

اجرای هنر ویترای بر روی چوب در بخش هنر در خانه برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۳۰ تیر ۱۳۹۸