اشرفی منگنا

فارسی شو

اجرای  اهنگ جدید لری کورش رضوانی فر به نام اشتفی منگنا در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۳ مرداد ۱۳۹۸