ژیمیناستیک

طعم جوانی

می دونی پیشینه ورزش ژیمیناستیک چیه؟
دوست داری بدونی مسابقات بین المللی اون چجوی برگزار میشه؟
جواب سوالات درباره ورزش ژیناستیک و گفتگو با قهرمان شیرازی این رشته در آیتم ورزشی برنامه جوونم

برنامه شاد و جذاب برای جوانان
۵ مرداد ۱۳۹۸