شهر دوستدار کودک

خوشا شیراز

گتگو با سرکار خانم دکتر دودمان عضو شورای شهر شیراز در رابطه با اقدامات شورای شهر برای رفاه کودکان ساکن شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۸