جام جهانی کشتی کارگران

فارسی شو

گفتگو با آقایان محمد جعفر توسلی و حسین شکری قهرمانان کشتی جام جهانی کارگران در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۶ مرداد ۱۳۹۸