ویترای روی چوب -2

کاشانه مهر

اجرای هنر ویترای بر روی چوب در بخش هنر در خانه برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۶ مرداد ۱۳۹۸