کار آفرین جوان

فارسی شو

گفتگو با جناب آقای فاضل موکارین کار آفرین موفق و جوان از اهالی جهرم فارس در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۷ مرداد ۱۳۹۸