سوخته کاری

کاشانه مهر

آموزش هنر سوخته کاری روی مخمل توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 
 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۸ مرداد ۱۳۹۸