اتحادیه صنف رانندگان

فارسی شو

گفتگو با جناب آقای برومند رئیس اتحادیه صنف رانندگان در برنامه فارسی شو 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۹ مرداد ۱۳۹۸