خبرگرافی 9 مرداد

فضای مجازی

 خبرگرافی 
مروری بر اخبار مهم استان فارس و کشور
9 مردادماه  ۱۳۹۸

رسانه مجازی فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۹ مرداد ۱۳۹۸