ویترای روی چوب -قسمت 3

کاشانه مهر

اجرای هنر ویترای بر روی چوب در بخش هنر در خانه برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۳ مرداد ۱۳۹۸