عمه ملوک مهمان قشقایی ها

فارسی شو

وقتی عمه ملوک و جللی آقو مهمان سیاه چادر های قشقایی میشن

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۴ مرداد ۱۳۹۸