خبرگرافی 13 مرداد

فضای مجازی

 خبرگرافی 
مروری بر اخبار مهم استان فارس و کشور
13 مردادماه  ۱۳۹۸

رسانه مجازی فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۳ مرداد ۱۳۹۸