درد گردن

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر کینوش همایونی متخصص طب فیزیکی در رابطه با درد و گرفتگی گردن در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ مرداد ۱۳۹۸