کیسه سبزی

کاشانه مهر

آموزش دوخت کیسه سبزی از سری آموزش های دوخت سرویس آشپزخانه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ مرداد ۱۳۹۸