نقش جوانان در گام دوم انقلاب

گام دوم

گفتگو با جناب آقای دکتر مصلی نژاد در رابطه با نقش جوانان در گام دوم انقلاب در برنامه گام دوم

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۱۵ مرداد ۱۳۹۸