صیاد جوکار

فارسی شو

گفتگو با جناب آقای صیاد جوکار ازخبرنگاران موفق استان فارس و خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس به مناسبت روز خبرنگار 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۶ مرداد ۱۳۹۸