آجیده دوزی

کاشانه مهر

آموزش آجیده دوزی  ، هنر قدیمی و اصیل در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۶ مرداد ۱۳۹۸