عشق از منظر مولانا

کاشانه مهر

گفتگو با دکتر نوشین در رابطه با فلسفه خوشبختی در زندگی ارزشمند در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۶ مرداد ۱۳۹۸