بندر به بندر

فارسی شو

خواننده: ابراهیم سنگابن
شاعر: حامد کاوه
تنظیم: محمد سطوئی
تدوین: سجاد مستوفی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۷ مرداد ۱۳۹۸