سوزش سر معده

کاشانه مهر

گفتگو با دکتر شاهوران متخصص داخلی در رابطه با سوزش سر معده علل و درمان در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ مرداد ۱۳۹۸