توسعه استان فارس

بازتاب

گفتگو با جناب آقای دکتر رحیمی استاندار محترم فارس در رابطه با اقدامات انجام شده در جهت توسعه استان فارس در برنامه بازتاب
 

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۲۰ مرداد ۱۳۹۸