اشکبوس

خودمونی

آیتم طنز آشکوس با موضوع آپارتمان و از بین رفتن باغات شیراز

طنز "خودمونی" جمعه ها
۲۲ مرداد ۱۳۹۸