خاتم اسلامی

کاشانه مهر

آموزش روش خاتم اسلامی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر توسط استاد فلاح پور

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ مرداد ۱۳۹۸