زردی نوزاد

کاشانه مهر

گفتگو با سرکار خانم فخار کارشناس ماما در رابطه با زردی در نوزادان علل و روش های درمان این عارضه در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ مرداد ۱۳۹۸