دانشگاه آزاد

فارسی شو

گفتگو با دکتر هاشمی در رابطه با دست آورد های دانشگاه آزاد در ویژه برنامه عید غدیر 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۳ مرداد ۱۳۹۸