بلوک ستاره ای

کاشانه مهر

آموزش بلوک ستاره ای تکه دوزی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۳ مرداد ۱۳۹۸