گنج

مستند

روابط عمومی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۵ شهریور ۱۳۹۸