باران نگرفت

خوشا شیراز

اجرای ترانه باران نگرفت از مهدیا علیزاده
دشت خشکید و زمین سوخت باران نگرفت
زندگی بعد تو بر هیچ کس آسان نگرفت
چشمم افتاد به چشم تو ولی خیره نماند
شعله ای بود که لرزید ولی جان نگرفت
جز خودم هیچ کسی در غم تنهایی من
مثل فواره سر گریه به دامن نگرفت
من هنوز از سفر باغ ارم دلتنگم
دو قدم دلهره دارم دو قدم دلتنگم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ شهریور ۱۳۹۸