روضه امام حسین

مذهبی

ذکر مصیبت امام حسین در برنامه شب های شیدایی

شیراز سومین حرم اهل بیت
۱۰ شهریور ۱۳۹۸