تاثیر فرد در جامعه

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای دکتر مظفری در رابطه با تاثیر فرد در جامعه

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۱ شهریور ۱۳۹۸