مهدویت و گام دوم انقلاب

گام دوم

گفتگو با جناب آقای محمد مهدی حامدی کارشناس بنیاد مهدی موعود (ع) در رابطه با افق ضمینه سازی ظهور در بیانیه گام دوم انقلاب

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۱۲ شهریور ۱۳۹۸