دور گیر زدن

کاشانه مهر

آموزش شیوه صحیح دور گیر زدن در هنر ویترای در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ شهریور ۱۳۹۸