عزاداری مردم فارس در روز عاشورا

ویژه محرم

جای جای خطه فارس عرق در عزای حسین
گلچینی از عزاداری مردم فارس در روز عاشورا 

یا حسین (ع)
۲۰ شهریور ۱۳۹۸