هویت اجتماعی -2

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر فتاحی روانشناس در رابطه با هویت اجتماعی در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ شهریور ۱۳۹۸