تاثیر فرد بر جامعه

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای دکتر مظفری روانشناس بالینی و رئس انجمن روانشناسان فارس در رابطه با تاثیر فرد بر جامعه 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۷ شهریور ۱۳۹۸