سبد حصیری

کاشانه مهر

آموزش بافت سبد حصیری با نخ تریکو و قلاب در بخش هنری برنامه کاشانه مهر توسط سرکار خانم اجاقی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲ مهر ۱۳۹۸