تعلیم و تربیت

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای دکتر مظفری روانشناس بالینی و رئیس انجمن روانشناسان فارس در رابطه با تعلیم و تربیت دانش آموزان 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲ مهر ۱۳۹۸